فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين انواع سبک هاي رهبري و سبک هاي تصميم گيري و ارتباطشان با ميزان کارآفريني مسيولين هيات هاي ورزشي استان چهارمحال و بختياري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین انواع سبک های رهبری و سبک های تصمیم گیری و ارتباطشان با میزان کارآفرینی مسیولین هیات هایورزشی استان چهارمحال و بختیاری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی استو بصورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مسیولین هییت های ورزشی بود که در هییت های استان مشغولبه کار بودند. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق شامل سه پرسشنامه بود (پرسشنامه سبک رهبری باس و آولیو (1997)،پرسشنامه گری (2001) جهت جمع آوری اطلاعات درباره متغیر تصمیم گیری و پرسشنامه محقق ساخته ای جهت بررسی کارآفرینی). روایی پرسشنامه های سبک رهبری و متغییرهای تصمیم گیری و کارآفرینی با ارسال پرسشنامه به چندین متخصص وخبره و انجام اصلاحات لازم، با استفاده از ضریب کندال به ترتیب برابر با 75% و 78% و 80%محاسبه شد. برای اطمینان از پایاییپرسشنامه های سبک رهبری و متغییرهای تصمیم گیری پس از لحاظ کردن نظرات، از روش بازآزمایی استفاده گردید. ضریب بازآزماییبرای پرسشنامه چندعاملی رهبری 0/821 و برای پرسشنامه سبک تصمیمگیری برابر با 0/80 بدست آمد. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه کارآفرینی تعداد 30 پرسشنامه در بین نمونه ای تصادفی از جامعه موردنظر توزیع گردید و پس از محاسبه واریانس نمونه و براساس ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی پرسشنامه 0/85 0 محاسبه گردید که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. بر اساس تحلیل های آماری، بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی و همچنین بین کارآفرینی و سبکهای تصمیم گیری مسیولین هیات های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری رابطه معناداری مشاهده شد (<0/005).

لینک کمکی