فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سلامت عمومي با عملکرد شغلي معلمان ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سلامت عمومي با عملکرد شغلي معلمان ابتدايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سلامت عمومي با عملکرد شغلي معلمان ابتدايي شهر خاش بود. روش پژوهش حاضرتوصیفی از نوع همبستگی می باشد. بدین منظور با روش تصادفی طبقه ای 181 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و باپرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ (1972) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1970) ارزیابی شدند. برای توصیف دادهها از میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، t تک نمونه ای و رگرسیون گام بهگام استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سلامت عمومی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی رابطهمثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد.میانگین سلامت عمومی و عملکرد شغلی در سطح 99 درصد بالاتر از حدمتوسط می باشد. سلامت عمومی 1 / 6 درصد از عملکرد شغلی معلمان ابتدایی در سطح 99 درصد را پیش بینی می کند.بنابراین معلمانی ابتدایی که از سلامت عمومی بالایی برخورداند، عملکرد شغلی بالاتری دارند.

لینک کمکی