فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سواد اطلاعاتي با رشد اخلاقي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهريار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سواد اطلاعاتي با رشد اخلاقي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهريار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این تحقیق رابطه سواد اطلاعاتی با رشد اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی کرده است. روش تحقیقحاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان شهریار 27100نفرتشکیل می دادند که از طریق فرمول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 320 نفربه عنوان نمونه آماری از طریق روشنمونه گیری خوشه ای طبقه ای تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. برای جمعآوری اطلاعات در این تحقیق از روشکتابخانه ای و شیوه های میدانی استفاده شد؛ برای گردآوری داده ها از معدل دروس گذرانده شده دانش آموزان، پرسشنامه-های سواد اطلاعاتی توسلی ( 1388 ) و رشد اخلاقی لطف آبادی (1390) استفاده شد جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیقاز دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد :1 بین سواداطلاعاتی و رشد اخلاقی رابطه وجود دارد . افزون بر آن ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد متغیر پیشبین سواد اطلاعاتیتوانسته 056 / 0 درصد از تغییرات متغیر ملاک رشد اخلاقی را تبیین : کند. 2 بین مولفه های سواد اطلاعاتی و رشد اخلاقیرابطه وجود دارداز طرفی مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد متغیر های پیشبین جایابی، ارزیابی و استفاده موثر ازاطلاعات توانسته 0/038 درصدازتغییرات متغیر ملاک رشد اخلاقی را تبیین کنند. همچنین نتایج نشان داد تاثیر هیچکدام از مولفه های جایابی، ارزیابی و استفاده موثر از اطلاعات بر رشد اخلاقی معنادار نیست 3 :نتایج نشان داد بین سواداطلاعاتی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود ندارد . به نظر میرسد در جهان پیوسته در حالتغییر امروزی توجه به سواد اطلاعاتی دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان موثر بر رشد اخلاقی یک ضرورت انکار ناپذیر باشد.

لینک کمکی