فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شیوههای فرزندپروری ادراک شده و تحمل پریشانی در دانش آموزان دبیرستان های شهریزد انجام شد. این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان در دبیرستانهای شهر یزد میباشد که تعداد 167 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ادراک-شده و تحمل پریشانی توسط آزمودنی ها تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتو از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی معنی دار بودن فرضیه های تحقیق و آزمون t گروههای مستقل جهتبررسی تفاوت گروهها استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری ادراکشده و تحمل پریشانی در دو گروهدانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین شیوه فرزندپروری مقتدرانه رابطه مثبت و معناداری با میزانتحمل پریشانی دانشآموزان دارد و شیوه فرزندپروری سهل انگارانه رابطه منفی و معنی داری با تحمل پریشانی دارد. ولی بینشیوه های مستبدانه و سهل گیرانه رابطه ای یافت نشد. بنابراین با توجه به یافته ها باید به نقش مهم والدین و شیوه هایتربیتی آنها در رفتارهای بعدی فرزندان توجه بیشتری شود.

لینک کمکی