فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه عملکرد خانواده با تحول رواني – اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر خرمدره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه عملکرد خانواده با تحول رواني – اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر خرمدره :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

عملکرد خانواده در رشد بهنجار و نابهنجار فرد نقش دارد. روابط والدین و نوجوانان و عملکرد خانواده با رشد رفتارینوجوان تطابق دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عملکرد خانواده با تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر مقطعدبیرستان شهر خرمدره می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد جامعه پژوهش در تحقیق حاضر کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر خرمدره در سال تحصیلی 95-94 بود که تعداد آنها 600 نفر بودند. نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر 235 نفر براساس جدول مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه هایعملکرد خانواده (FAD) و تحول روانی- اجتماعی هاولی (MPD) برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های نشان داد بین عملکرد خانواده با تحول روانی- اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (P<0/01). پژوهشگر نتیجه گرفت عملکرد خانواده ، تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان را می تواند پیش بینی کند.

لینک کمکی