فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه غني سازي شغلي و انگيزش شغلي معلمان اول متوسطه شهرستان پارس آباد (استان اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه غني سازي شغلي و انگيزش شغلي معلمان اول متوسطه شهرستان پارس آباد (استان اردبيل) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان ارتباط ابعاد غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی معلمان و تعیین سهم ابعاد غنی سازی شغلی در پیش بینی انگیزش شغلی معلمان صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی بر مبنای روش جمع آوری دادهها از نوع پیمایشی و به لحاظ تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق معلمان متوسطه اول شهرستان پارس آباد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 162 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه های استاندارد غنی سازی شغلی و انگیزش شغلی و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین غنی سازی شغلی و انگیزش شغلی همبستگی ضعیف وجود دارد. و همچنین از بین مولفه های غنی سازی شغلی، فقط مولفه ماهیت شغلی به دیگران با مقدار بتای 0/157 در سطح معناداری 0/046 قادر به پیش بینی انگیزش شغلی می باشد و مولفه های (تنوع مهارت، اهمیت شغل، استقلال، بازخورد) نتوانستند پیش بین خوبی برای انگیزش شغلی باشند.

لینک کمکی