فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه مديريت هيجاني با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان نهاوند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه مديريت هيجاني با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان نهاوند :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه میان متغیرهای مدیریت هیجان با پیشرفت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرنهاوند، بهانجام رسید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزاندختر و پسر، پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی مدارس شهر نهاوند بودند، که تعداد کل این طرح بر اساس آمار تهیه شده ازآموزش و پرورش نهاوند در سال تحصیلی 95-1394، تعداد 4040 نفر بود که ان این تعداد 352 نفر به عنوان نمونه بااستفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه استاندارد هوشهیجاهی شوت (1998) و معدل نیمسال گذشته دانش آموزان بود. در انتها نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین مدیریتهیجان با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان مدیریت هیجان درداهش آموزان میزان پیشرفت تحصیلی آنان نیز افزایش پیدا کرده است.

لینک کمکی