فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه هيجانات تحصيلي مثبت و منفي با ترس از ارزيابي منفي و خود متمايز سازي و سبک هاي ابراز هيجان دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه هيجانات تحصيلي مثبت و منفي با ترس از ارزيابي منفي و خود متمايز سازي و سبک هاي ابراز هيجان دانشجويان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نوجوانی دوره ای است از حیات انسان که خصوصیات و مسایل خاصی خود را دارد. ازاین رو برای نفوذ عمیق در ادراکات آنان، بایدحیطه های جسمانی،اجتماعی، آموزشی، اخلاقی و عقلانی آنان مورد بررسی و اکتشاف قرار گیرد. هدف هر نظام آموزشی رشد وارتقاهمه جانبه دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های شناختی، عاطفی ورفتاری است. در همین زمینه بدون تردید شاخص ارزیابی هر نظامآموزشی میزان دستیابی دانش آموزان و دانشجویان به این مهم است. بنابراین این پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین ترس از ارزیابی منفی وسبک های ابراز هیجان با هیجانات تحصیلی در بین دانشجویان موسسه غیرانتفایی دانشستان می باشد. این تحقیق براساس هدف، تحقیقیکاربردی بوده و از نوع هدف همبستگی می باشد.حجم نمونه در این پژوهش 125 نفر از طریق جدول مورگان محاسبه شده است. شیوهنمونه گیری نیز به صورت تصادفی می باشد. به منظور سنجش داده های پژوهش حاضر از پرسشنامه های استاندارد بهره گرفته شدهاست. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی و از شاخصهای آمار استنباطی نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

لینک کمکی