فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي بين نقاشي با شرايط خانوادگي دانش آموزان ابتدايي شهرستان خواف سال 95-96

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي بين نقاشي با شرايط خانوادگي دانش آموزان ابتدايي شهرستان خواف سال 95-96 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر به جهت بررسی رابطه ی بین نوع نقاشی کودکان و شرایط خانوادگی دانش آموزان مقطع ابتداییشهرستان خواف انجام شده است. برای انجام این تحقیق تعداد 375 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی انتخابشدند، پس از آن خواسته شد تا طی یک ساعت طرح زیباترین نقاشی و شکلی را که دوست دارند را بکشند. داده هایجمع آوری شده با استفاده از (روش آماری خی دو) تحلیل شد.یافته های تحقیق نشان داد که بین این نقاشی ها و پرسش نامه هایی که پر کرده اند، رابطه ی معناداری وجود دارد،بطوری که در هر پنج مولفه فرض صفر رد گردید و فرضیه ی تحقیق مورد قبول واقع شد و به این نتایج دست یافتیمکه کودکان خانواده هایی با والد یا والدین فرهنگی میل به کشیدن و طراحی کردن کوه ودشت دارند چرا که (خی دو)بدست آمده از (خی دو) جدول بیشتر بوده (8/37) و کودکان خانواده هایی با والد یا والدین معتاد میل به کشیدنخانواده دارندو طرح خانواده را به طرح خانه و کوه یا دشت ترجیح می دهند، چرا که (خی دو) بدست آمده از (خیدو) جدول بیشتر بوده (10/66) و همچنین کودکان با خانواده هایی با شرایط اقتصادی خوب و متوسط نیز میل بهطراحی کوه و دشت داشته اند، چرا که (خی دو) های بدست آمده از (خی دو) های جدول به ترتیب بیشتر بودهاست (34/36)، (6/68) و همچنین کودکان خانواده هایی با شرایط اقتصادی ضعیف میل به طراحی خانه را بر دیگرطرح ها ترجیح داده اند و (خی دو) بدست آمده از (خی دو) جدول بیشتر بوده است (7/525).

لینک کمکی