فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي فرهنگ سازماني ورفتار انحرافي محل کار (مطالعه موردي : معلمان ابتدايي شهرستان بانه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي فرهنگ سازماني ورفتار انحرافي محل کار (مطالعه موردي : معلمان ابتدايي شهرستان بانه) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی و رفتار انحرافی محل کار پرداخته شود ، جامعه آماری تحقیقحاضر کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بانه می با شد (N=418) که با استفاده از جدول کرچسی و مورگان اقدامبه انتخاب 200 نفر به عنوان حجم نمونه آماری نموده ایم که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اقدام به انتخابحجم نمونه آماری مورد نظر نموده ایم. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز وپرسشنامه رفتارانحرافی محل کار می باشد که؛ روایی پرسشنامه ساختار سازمانی 86 / 0 و پرسشنامه رفتارهای انحرافی 84 / 0 بدست آمد وبرای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی پرسشنامه ساختار سازمانی 74 / 0 و پرسشنامهرفتارهای انحرافی 82 / 0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزار spss و نرم افزار LISREL صورت گرفتهاست. سطح معنی داری برای تایید فرضیه های تحقیق 05 / 0 خواهد بود. با توجه به مقیاس های اندازه گیری و داده هایموجود، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی (شامل میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (شاملرگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. ماحصل تحقیق را می توان این گونه بیان کنیم کههمبستگی منفی و رابطه ی معناداری بین فرهنگ سازمانی و رفتار انحرافی در محل کار در معلمان مقطع ابتداییشهرستان بانه وجوددارد.

لینک کمکی