فایل PowerPoint (اسلاید ها) شبکه هاي اجتماعي مجازي در کمين خانواده ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شبکه هاي اجتماعي مجازي در کمين خانواده ايراني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

شبکه اینترنت در کنار مزایای بی شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضایمجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. این مقاله در صدد بوده است تابرخی از معایب و تهدیدات موجود در اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی را معرفی وراهکارهایی جهت مقابله و کاهش این گونه آسیب ها ارایه نماید . برای انجام این مطالعه از طریقاستنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شدهاست. در این مقاله پس از طرح جایگاه خانواده به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی، پدیدآیی فنآوری های اطلاعات و ارتباطات، ظهور اینترنت و گسترش فراگیر شبکه های اجتماعی و طرحآنها در قالب فرصت ها و تهدیدها به آسیب های نو پدید ناشی از ماهواره، بازی های رایانه ای،تلفن همراه و اینترنت پرداخته شده است. والدین چندان با اینترنت و فضای مجازی آشنایی ندارندو فرزندان آنها جهت برقراری تماس با دوستان قدیمی و یافتن دوستان جدید و به اشتراکنهادن اطلاعات شخصی و موضوعات مورد علاقه شان در شبکه های اجتماعی مجازی عضومی شوند و اغلب نیز از خطراتی که در کمین آنهاست، آگاه نیستند.؛ لذا راهکارهایی جهتمقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد فرهنگی، آموزشی و ... به ویژه بومی سازی شبکه هایاجتماعی مجازی با توجه به هنجارهای جامعه ارایه شده است . در این پژوهش، ضمن برجسته ساختناهمیت نهاد خانواده و مورد تهدید قرار گرفتن آن از سوی شبکه های اجتماعی، پیشنهاداتی بهمنظور آشنایی هر چه بیشتر خانواده ها با تهدیدات فضای مجازی و استفاده ی صحیح از فضایمجازی ارایه شده است.

لینک کمکی