فایل PowerPoint (اسلاید ها) صفويان وپيشينه تاريخي وسياسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) صفويان وپيشينه تاريخي وسياسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

سلسله صفویه دوران بازگشت قدرت و استقلال ایران پس از اسلام است. ایران در این دوران توانست با بدست آوردن هویت ملی خود بهکشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود. این دوران به بیش از دو قرن به طول انجامید. با روی کار آمدن این حکومتمقطع جدیدی در تاریخ ایران گشوده شد عصری که در آن ایرانیان برای کسب هویت خود به تکاپو پرداختند، لذا این دوران از اهمیتخاصی برخوردار است.در این دوره ، نعمت و فراوانی حاصل شد، امنیت بر راه ها سایه گسترد، تجارت و بازرگانی به شکوفایی رسید؛ اقلیت هامحل تساهل و تسامح مذهبی قرار گرفتند؛ دشمنان خارجی عقب زده شدند؛ هنرها و صنایع در حد و حجم قابل اعتنایی شکوفان گردیدند ودانشمندان بزرگی در عرصه فلسفه پدیدار شدند. سلسله هایی که بعد از صفویان بر سر کار آمدند نتوانستند به اندازه صفویان در پیدا کردنراه حل برای مشکلات موجود جامعه موفق باشند. سلسله صفویان علیرغم اعمال فشار از سوی عوامل داخلی و خارجی، توانست به مدتدویست و بیست و پنج سال در ایران ثبات و استواری پدید آورد، آنهم در عهدى که ایران زمین از سوی ماوراءالنهر به وسیله نیروى نوظهورولی مخالف و مهاجم ازبک، و از سمت آسیاى صغیر، توسط نیروى رقیب و منازع و تجاوزگر عثمانى تهدید مىشد، و در داخل نیزدستخوش تفرقه و ملوک الطوایفى خاندانهاى گوناگون و بى اعتنا به سرنوشت عمومى و ملى ایران بود.

لینک کمکی