فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي سلامت محور با تاکيد بر بعد رواني سلامت، نمونه موردي محله ارزنان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي سلامت محور با تاکيد بر بعد رواني سلامت، نمونه موردي محله ارزنان اصفهان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش این است که با ارایه راهکارهای طراحی به ارتقای مولفه ی سلامت روانی در محیط های شهری بپردازدبه نحوی که با تحدید فرصتهای مختل کننده ی سلامت شهری، موجبات حضور هر چه بیشتر افراد در فضاهای شهریفراهم شود. پس از ارایه مفاهیم سلامت روانی، به تدوین و گردآوری شاخص ها و معیارهای سلامت روانی بر اساس نظریاتنظریه پردازان در حوزه های مختلف علمی به عنوان چارچوب نظری پژوهش پرداخته می شود. سپس جهت پی بردن به رابطهی میان فرم شهر و سلامت شهروندان، اقدامات محیطی-کالبدی اثرگذار بر ارتقا شاخص های سلامت به تفکیک ارایهمی گردد. روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی بوده زیرا پس از کنکاش در مبانینظری و دستیابی به شاخص ها و اقدامات محیطی مورد نیاز، به تطبیق آنها بر روی یک نمونه موردی جهت ارتقا سلامتشهری می پردازد.

لینک کمکی