فایل PowerPoint (اسلاید ها) عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني و رابطه آن با آموزش ضمن خدمت کارکنان (نمونه پژوهي: دانشگاه جامع علمي کاربردي استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني و رابطه آن با آموزش ضمن خدمت کارکنان (نمونه پژوهي: دانشگاه جامع علمي کاربردي استان مازندران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و رابطه آن با آموزش ضمن خدمت کارکنان پرداخته است. پژوهش، از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران به تعداد 103 نفر می باشد که برای انتخاب نمونه آماری با توجه به حجم کم جامعه آماری؛ از روش تمام شماری استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد آموزش ضمن خدمت و بهره وری نیروی انسانی می باشد. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ برای آموزش ضمن خدمت 0.82 و بهره وری کارکنان 0.83 مورد سنجش و تایید قرار گرفت، برای بیان توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین آموزش ضمن خدمت و بهره وری نیروی انسانی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفه روابط حاکم بین مدیر و کارکنان و بکارگیری رهاوردهای فناورانه به ترتیب دارای بیش ترین و کمترین ضریب همبستگی ارتباط با آموزض ضمن خدمت را دارند.

لینک کمکی