فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش کيفيت زندگي کاري در پيش بيني پاسخگويي کارکنان اداري آموزش و پرورش منطقه مياندوآب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش کيفيت زندگي کاري در پيش بيني پاسخگويي کارکنان اداري آموزش و پرورش منطقه مياندوآب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررس ی نقش کیفیت زندگی کاری در پیش بینی پاسخگو یی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقهمیاندوآب اجرا شده ا ست. ا ین پژوهش از نظر روش تو صیفی از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش کلیه کارکنان اداریمدیریت آموزش و پرورش میاندوآب به تعداد 105 نفر با توجه به جامعه آماری پایین به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامههای کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پاسخگویی فقیهی و نداف (1392) را تکمیل نموده اند. متغیر مستقل و وابسته ا ینپژوهش به ترتیب شامل کیفیت زندگی کاری و پاسخگویی می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های این پژوهش ازآزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتا یج بدست آمده حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی کاری بامیزان پاسخگو یی کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی دیگرکیفیت زندگی کاری پیش بینی کننده منا سبی برای پا سخگو یی کارکنان اداری آموزش و پرورش میاندوآب است. به عبارتدیگر پاسخگویی کارکنان اداری آموزش و پرورش میاندوآب از طریق کیفیت زندگی کاری قابل پیش بینی است.

لینک کمکی