فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير استفاده از ليکاي ريزدانه بر روي خصوصيات مکانيکي مخلوط آسفالت متخلخل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير استفاده از ليکاي ريزدانه بر روي خصوصيات مکانيکي مخلوط آسفالت متخلخل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش، تاثیر استفاده از ماده سبک وزن لیکا به عنوان بخشی از ریزدانه به منظور بهبود در خواص مکانیکی آسفالتمتخلخل بررسی شده است. به این منظور از 0، 10 و 20 درصد لیکا به عنوان جایگزین بخش ریزدانه سنگدانه ها استفاده شده است. آزمایشهای تهنشینی قیر، کانتابرو و درصد فضای خالی به همراه خصوصیات مکانیکی شامل مدول سختی،مقاومت در برابر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی تعیین گردیده است. بر اساس نتایج، اختلاط حاوی 10 درصد لیکایریزدانه در 3 دمای مختلف مورد آزمایش در این پژوهش بالاترین مقدار مدول سختی را از خود نشان داده است. همچنیننتایج آزمایشات مقاومت در برابر تغییر شیارشدگی در دو سطح تنش مختلف نشان می دهد که بالاترین مقاومت در برابرتغییر شکل در نمونه هایی با 10 درصد لیکای مشاهده شده است. نتایج آزمایشات حساسیت رطوبتی نشان میدهد کهافزودن لیکا به آسفالت متخلخل می تواند مقاومت در برابر خرابی رطوبتی را افزایش دهد.

لینک کمکی