فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه موردي ارزيابي تماس سنگدانه ها در مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي (SMA) با روش تعيين VCA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه موردي ارزيابي تماس سنگدانه ها در مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي (SMA) با روش تعيين VCA :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)، مخلوط آسفالتی گرم با دانه بندی میان تهی است که از دوبخش سنگدانه ای درشت و ملات پر قیر تشکیل شده و عمدتا به عنوان قشر رویه مقاوم در برابر شیارشدگی جای چرخ درمناطق گرمسیر و راه های با آمدوشد زیاد و بار محوری سنگین استفاده می شود. این نوع مخلوط آسفالتی باید دارایساختار سنگدانه ای با امکان تماس درشت دانه ها به هم باشد.مطالعات صورت گرفته بر روی معدود پروژه های اجرا شده در سطح کشور، حاکی از آن است که به جز در چند پروژهاخیر، ارزیابی علمی و آزمایشگاهی مناسبی به منظور اطمینان از تماس سنگدانه ها در این نوع مخلوط های آسفالتیصورت نپذیرفته است و عمده این روشهای ارزیابی، منحصر به مشاهده چشمی نمونه ها و روسازی و یا اکتفا نمودن به نوعدانه بندی به کار رفته در این نوع مخلو ط بود ه است. د ر این مقاله سعی گردید ه که با رویکرد علمی و مطابق بااستانداردهای معتبر بین المللی و همچنین استناد به چند پروژه واقعی اجرا شده در سطح کشور، نسبت به تشریح روشتعیین و ارزیابی تماس سنگدانه ها در این نوع مخلوط اقدام گردد.

لینک کمکی