فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير آموزش هاي سازمان مردم نهاد بر ميزان شناخت زيست محيطي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير آموزش هاي سازمان مردم نهاد بر ميزان شناخت زيست محيطي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش های سازمان مردم نهاد (NGO) بر میزان شناخت زیست محیطی دانش آموزان شهر کرمانشاه میباشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی شبه آزمایشی با پیش و پس آزمون است که 40 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای( 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه گواه) از مدارس ابتدایی در سال تحصیلی 94-95 انتخاب شدند. آموزش زیست محیطی در طول 10 جلسه 45 دقیقه ای بر روی گروه های آزمایش انجام شد. ابزار پژوهش شامل: مقیاس شناخت دانش آموزان محقق ساخته بود اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش های جامعه حمایت از عناصر طبیعی و محیط زیست کرمانشاه بر شناخت دانش آموزان (P=0/005) موثر است.

لینک کمکی