فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير ذهن آگاهي بر سلامت روان در نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست در شهر گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير ذهن آگاهي بر سلامت روان در نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست در شهر گرگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقدمه :داشتن سلامت روان از مولفه های پیشرفت و توسعه در هر کشوری میباشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این مسیله است که آیا ذهن آگاهی بر سلامت روان نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تاثیر دارد مواد و روش : مطالعه حاضر از نوع تجربی می باشد که بر روی 30 نفر از نوجوانان دختر بد سرپرست و بی سرپرست انجام شد. نمونه گیری به شیوه در دسترس از بین نوجوانانی که در مراکز شبانه روزی بهزیستی ساکن بودند به دست آمد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS) نوشته براون و ریان (2003) و پرسشنامه سلامت روان (GHQ) نوشته گلدبرگ و هیلر در سال (1979) بوده است .داده ها به کمک نرم افزار22- SPSS و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس و آزمون کلمو گروف - اسمیرنف )تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اثر ذهن آگاهی بر سلامت روان از لحاظ آماری معنا دار بوده است. (P 0,001)بحث و نتیجه گیری : با توجه به پژوهش حاضر میتوان بیان کرد که ذهن آگاهی تاثیر مثبت معنا داری در سلامت روان داشته است.

لینک کمکی