فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش علايم شناختي درد در بين بيماران مبتلا به دردهاي عضلاني اسکلتي مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش علايم شناختي درد در بين بيماران مبتلا به دردهاي عضلاني اسکلتي مزمن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش تنها مداخله روانی تجربی است که در آن مداخله روانشناختی مبتنی بر شواهد است که راهبردهای پذیرش، توجه آگاهی را به شیوه های مختلفی با راهبردهای تعهد و تغییر رفتار، با هدف افزایش انعطاف پذیری روانشناختی در می آمیزد. در همین راستا این پژوهش تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر کاهش علایم شناختی درد در بین بیماران مبتلا به دردهای عضلانی اسکلتی مزمن در مراحل پس آزمون و پیگیری بررسی نموده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل همراه پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل فقط بیماران با دردهای عضلانی اسکلتی در شهر اصفهان در سال 1393 میباشد که به مراکز درمانی و مطب پزشکان متخصص ارتوپد مراجعه کرده اند. که از بین آنها 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده های تحقیق از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش پذیرش و تعهد درمانی با توجه به نمرات میانگین و انحراف معیار در مرحله پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش بر کاهش بعد شناختی درد افراد مبتلا به دردهای عضلانی اسکلتی مزمن، موثر است.

لینک کمکی