فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تطبيقي سرشت و منش، ناگويي خلقي و جو عاطفي اجتماعي در دختران اقدام کننده به خود کشي و افراد بهنجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تطبيقي سرشت و منش، ناگويي خلقي و جو عاطفي اجتماعي در دختران اقدام کننده به خود کشي و افراد بهنجار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهشی حاضر فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تطبيقي سرشت و منش، ناگويي خلقي و جو عاطفي اجتماعي در دختران اقدام کننده به خود کشي و افراد بهنجار است. روش، در این مطالعه علی مقایسه ای نمونه آماری این پژوهش شامل 70 نفر از دختران اقدام کننده به خود کشی و افراد بهنجار( 35 نفر از دختران اقدام کننده به خود کشی و 35 نفر بهنجار) شهرستان گرگان در پاییز 1395 که پرونده ی آنان در اورژانس بیمارستان های سطح شهر ثبت گردیده، به روش غیرتصادفی قضاوتی انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا به پرسشنامه های پرسشنامه ی سرشت و منش کلونینجر (TCI) ، جو عاطفی خانواده برن و مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (TAS) پاسخ دهند. داده ها با استفاده از روش آزمون ضریب تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA )مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در مجموع بین دشواری تشخیص احساسات، دشواری توصیف احساسات، از مولفه های متغیر ناگویی خلقی و نوجویی، پاداش وابستگی، پشتکار، خودهدایتی، خودفراروی، همکاری از مولفه های متفیر سرشت و منش و در تجربه های مشترک، تشویق کردن از مولفه های متغیر جو عاطفی در دو گروه زنان در دختران اقدام کننده به خود کشی و افراد بهنجار با توجه به تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا تفاوت معناداری در سطح (P<0.001) وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق به طور کلی می توان بیان نمود که از اقدام به خود کشی در طول مجموعه ای از عوامل خانوادگی، شخصیتی و خلقی رخ می دهد که توسط یک عامل راه انداز شروع می گردد و در همین جهت پایش آن بایستی بطور همه جانبه انجام گردد.

لینک کمکی