فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تيپ هاي شخصيتي و طرح واره هاي ناسازگار اوليه در دوقلوهاي همسان و غير همسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تيپ هاي شخصيتي و طرح واره هاي ناسازگار اوليه در دوقلوهاي همسان و غير همسان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عامل ژنتیک و عوامل محیطی بر تیپ های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار اولیه به مقایسه این دو مفهوم در دوقلوهای همسان و غیر همسان پرداخته است. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی است.افراد حاضر در این تحقیق تعداد 38 جفت دوقلو بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و 21 جفت آنها در گروه دوقلو های همسان و 17 جفت در گروه دوقلوهای غیر همسان قرار گرفتندو تمامی این افراد دارای محیط زندگی مشترک در کودکی بوده اند. برای گردآوری داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه (YSQ-SF) و پرسشنامه تیپ های شخصیتی مایرز بریگز (MBTI-M) استفاده شد.در این تحقیق برای پاسخگویی به سوالات و دستیابی به نتایج، ابتدا تیپ شخصیتی و طرح واره های ناسازگار اولیه هر کدام از دوقلوها، در هر طبقه بندی مشخص و با یکدیگر مقایسه شدند وسپس برای مقایسه و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مجذور خی دو متغیری و ضریب توافقی فای استفاده شده است. طبق یافته های بدست آمده، تیپ های شخصیتی دوقلو ها درهر دو گروه دوقلوهای همسان وغیر همسان متفاوت اند. در بررسی طرح واره های ناسازگار اولیه ی دو قلو ها ، نتایج نشان داد که، در دوقلوهای همسان، طرحواره های ناسازگار اولیه دردو حوزه ی بریدگی و طرد ، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری متفاوت و در سه حوزه خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل و دیگر جهت مندی یکسانند.در دوقلوهای غیر همسان، طرح واره های ناسازگار اولیه در تمامی حوزه ها متفاوتند.

لینک کمکی