فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه اضطراب صفت و حالت با دشواري در تنظيم هيجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه اضطراب صفت و حالت با دشواري در تنظيم هيجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اختلالات اضطرابی، از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی است که به طور مشخص عملکرد روانی، اجتماعی و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشکلات در تنظیم هیجانی با اضطراب صفت و حالت می باشد. بدین منظور تعداد 400 نفر(220 زن، 180 مرد) از دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های مشکلات در تنظیم هیجان و پرسشنامه اضطراب صفت و حالت اسپیل برگر را تکمیل کردند، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، روش رگرسیون با ورود همزمان استفاده گردید. یافته ها ی تحلیل رگرسیون نشان داد که مشکلات در تنظیم هیجان به طور معنی داری اضطراب صفت را در دانشجویان پیش بینی می کند(P=0/001)، همچنین در مورد اضطراب حالت نیز حاکی از معنی داری تحلیل رگرسیون می باشد.(P=0/04)نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، درمان و خدمات مشاوره ای به دانشجویان دارای علایم اضطرابی دارد و باید در درمان اختلالات اضطرابی به نقش تنظیمات هیجان توجه ویژه شود

لینک کمکی