فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بازي هاي اينترنتي و شبکه هاي اجتماعي با پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي از ديدگاه والدين شهرستان پارسيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بازي هاي اينترنتي و شبکه هاي اجتماعي با پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي از ديدگاه والدين شهرستان پارسيان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بازی های اینترنتی و شبکه های اجتماعی با پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی ازدیدگاه والدین شهرستان پارسیان است.جامعه آماری تحقیق شامل تمام والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی(850 نفر)می باشد.دراین تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای تعیین نمونه آماری استفاده گردیده است،با استفاده از روش کوکران و جدول مورگان 265نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است.ابزارپژوهش شامل دوپرسشنامه شناسایی وتحلیل فرصت هاوآسیب های شبکههای اجتماعی و بازی های اینترنتی درفضای مجازی و پرسشنامه هنجار یابی شده پرخاشگری دانش آموزان (باس و پری،1992)است.روایی پرسشنامه های مذکور برمبنای دیدگاه خبرگان و نیز براساس آزمون بارتلت مورد سنجش قرارگرفت که پرسشنامهاستفاده از بازی های اینترنتی وشبکه های اجتماعی دارای روایی 0/765 و پرخاشگری دانش آموزان 0/742 بوده است.پایایی آنان نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استفاده ازبازی های اینترنتی وشبکه های اجتماعی ./712 و پرخاشگری دانش آموزان 0/894 بدست آمد.در این پژوهش ازروش آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده ازبازی های اینترنتی وشبکه های اجتماعی بر پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی شهرستان پارسیان رابطه مثبت معنی داری وجودداردبین استفاده ازبازی های اینترنتی وشبکه های اجتماعی باپرخاشگری کلامی،بدنی،خشم،خصومت و رنجش دانش آموزان ابتدایی ازدیدگاه والدین شهرستان پارسیان رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

لینک کمکی