فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين تناسب شغل و شخصيت با سطح رضايت مندي زناشويي زوجين فرهنگي شاغل در شهرستان زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين تناسب شغل و شخصيت با سطح رضايت مندي زناشويي زوجين فرهنگي شاغل در شهرستان زاهدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تناسب شغل و شخصیت با سطح رضایت مندی زناشویی زوجین فرهنگی شاغل در شهر زاهدان است. دو پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(1989 )و تناسب شغل - شخصیت جان هالند(1958 )، توسط 200 نفر از زوجین فرهنگی وابسته به سازمان آموزش و پرورش در شهرستان زاهدان تکمیل شد که این نمونه به صورت تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان به دست آمد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهایEXCELL 2010 وSPSS 19 صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین نوع شخصیت واقع گرا و شغل فرهنگی با رضایت زناشویی در آنها، رابطه وجود دارد که این رابطه در جهت مثبت، معنادار بود . همچنین بین نوع شخصیت اجتماعی و شغل فرهنگی با رضایت زناشویی در آنها در سطح (p<0/01)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده این امر بود که رابطه ی نوع شخصیت جستجوگری وشغل فرهنگی با رضایت زناشویی زوجین، در جهت مثبت ومعنادار بود یعنی هر چقدر زوجین جستجوگرتر باشند، رضایت زناشویی نیز در آنها بیشتر خواهد شد. به این ترتیب بین نوع شخصیت متهورانه و قراردادی با رضایت زناشویی در آنها، رابطه مثبت و معنادار در سطح (p< 0/01) وجود دارد . همچنین مقدار ضریب تعیین نشان داد که قراردادیبودن زوجین، فقط حدود 3 درصد از واریانس متغیر رضایت زناشویی را پیشبینی می کند. تنها در نوع شخصیت هنری است که در این پژوهش رابطه مثبت و معناداری میان این نوع شخصیت و رضایت زناشویی مشاهده نشد.

لینک کمکی