فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين راه بردهاي فراشناختي با اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان بندر ترکمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين راه بردهاي فراشناختي با اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان بندر ترکمن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای فراشناختی با اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان بندرترکمن انجام شد.جامعه آماری در پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان بندرترکمن به تعداد 610 نفر در سال 1394 می باشد . روش نمونه گیری در دسترس می باشد. که این نمونه گیری به صورت پرسشنامه از دانشجویان دانشگاه پیام نور گرفته شده است.که طی آمار بدست آمده از دانشجویان شهرستان بندرترکمن تعداد 234 نفر را بر اساس جدول کرسی مورگان به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم.به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش،پرسشنامه های راهبردهای فراشناختی، اضطراب امتحان استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در این تحقیق از روش های آمار توصیفی فراوانی ، میانگین و انحراف استاندارد ؛ و از تحلیل کوواریانس استفاده خواهدشد . جهت انجام تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزارSPSS استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان داد راهبردهای فراشناختی قادر است اضظراب امتحان را در دانشجویان دختر و پسر پیش بینی کند.ولی بین دانش و کنترل خود بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.ولی بین دانش و کنترل فرایند در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است.همچنین اضطراب امتحان در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است

لینک کمکی