فایل PowerPoint (اسلاید ها) ثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در کاهش افسردگي و اضطراب زنان مبتلا به نازايي در شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در کاهش افسردگي و اضطراب زنان مبتلا به نازايي در شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ناباروری هم یک مسیله فردی و خصوصی و هم مسیله ای عمومی و اجتماعی است. ناباروری تنها مشکلی پزشکی نیست؛ بلکه اغلب زندگی زوج های نابارور را در همه ابعاد با بحران مواجه می سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به نازایی در شهر کرمانشاه است. روش این تحقیق از نوع پژوهش های نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل همه زنان مبتلا به نازایی در شهر کرمانشاه می باشد. نمونه شامل 40زن مبتلا به نازایی بود که با نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش (40نفر) و کنترل (40نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8جلسه آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند در حالی که گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه های 40سوالی افسردگی بک و پرسشنامه 40سوالی اضطراب کتل جمع آوری شده و با استفاده از نرمافزار spss00تجزیه وتحلیل شدند. روش مورداستفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش آزمون کواریانس چندمتغیره بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثر معناداری بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به نازایی در پس آزمون داشته است. با استناد به داده های بدست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ارایه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به نازایی موثر است

لینک کمکی