فایل PowerPoint (اسلاید ها) حرمت خود در کاربران فيس بوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) حرمت خود در کاربران فيس بوک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی فیس بوک و رابطه آن با حرمت خود انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان یکی از دانشگاه های تهران بود. گروه نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس حجم جامعه از جدول حجم نمونه کوهن (2001) به حجم 380 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه های حرمت خود کوپراسمیت، و پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد . از آزمون همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و حرمت خود همبستگی معنادار وجود داشت. نتایج پژوهش حاکی از معنادار بودن رابطه بین این دو متغیر حرمت خود و زیر مقیاس های آن شامل حرمت خود عمومی، حرمت خود تحصیلی، حرمت خود شغلی بود. این در حالی است که این نتایج رابطه معناداری بین استفاده از این شبکه اجتماعی با حرمت خود خانوادگی و حرمت خود اجتماعی نشان نداد.

لینک کمکی