فایل PowerPoint (اسلاید ها) خستگي تحصيلي ، بي علاقگي تحصيلي و عدم کفايت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) خستگي تحصيلي ، بي علاقگي تحصيلي و عدم کفايت تحصيلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

روش پژوهش این مقاله باتوجه به نوع هدف، کاربردی و باتوجه به گردآوری داده ها از نوع پژوهش علی- مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسط مدرسه غیر دولتی قرآنی دخترانه امام علی النقی (ع ) ناحیه 4 استان قم می باشد بر اساس آخرین آمار تعداد این دانش آموزان 127 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 60 نفر انتخاب شدند. در مقاله حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش انس با قرآن بر کاهش فرسودگی تحصیلی و هر یک از ابعاد آن (خستگی تحصیلی، عدم کفایت تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی) دارد.

لینک کمکی