فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه احساس تنهايي و روش هاي مقابله با خودکارآمدي اجتماعي و بررسي نقش واسطه اي اميد در کودکان کار و خيابان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه احساس تنهايي و روش هاي مقابله با خودکارآمدي اجتماعي و بررسي نقش واسطه اي اميد در کودکان کار و خيابان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه احساس تنهايي و روش هاي مقابله با خودکارآمدي اجتماعي و بررسي نقش واسطه اي اميد در کودکان کار و خيابانبود.طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق شامل 150 نفر از نوجوانان کار و خیابان مراجعه کننده به مرکز مهرپرور بهزیستی بود که به صورت قضاوتی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه احساس تنهایی خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان کنلی (1989)، پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پپلا و فرگوسن (1978)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای نوجوانان و پرسشنامه امید کودکان اشنایدر (1997) بود. برای تحلیل دادهها از روشهای آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون وتحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین احساس تنهایی با خودکارآمدی اجتماعی رابطه منفی معناداری وجود دارد، بین راهبرد مسیله، ارجاع به دیگران با خودکارآمدی اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، بین راهبرد غیرمولد با خودکارآمدی اجتماعی رابطه منفی معناداری وجود دارد و بین امید با خودکارآمدی اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد بین رابطه احساس تنهایی و روش های مقابله با خودکارآمدی اجتماعی با توجه به میانجی گری امید در کودکان کار و خیابان رابطه وجود دارد.

لینک کمکی