فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين بهزيستي روانشناختي با خلاقيت دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي بوکان در سال تحصيلي 96-95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين بهزيستي روانشناختي با خلاقيت دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي بوکان در سال تحصيلي 96-95 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین بهزیستی روانشناختی با خلاقیت دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوکان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع هبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوکان که در سال تحصیلی 1396-95 در حال تحصیل بودند میشود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده یک نمونه ی 50 نفری انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه-ی خلاقیت عابدی است. برای تحلیل همبستگی متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین بهزیستی روانشناختی با خلاقیت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد ( r=0/435 با .p=0/001 )همچنین بهزیستی روانشناختی با عامل های خلاقیت از جمله سیالی و ابتکار رابطه ی مثبت و معناداری دارد. ولی بین خودمختاری و روابط مثبت با دیگران با خلاقیت رابطه ی معناداری مشاهده نشد. همچنین بین تسلط بر محیط و هدفمندی با سیالی و ابتکار رابطه ی مثبت و معناداری دیده شد و بین پذیرش خود با سیالی، ابتکار و انعطاف پذیری رابطه ی مثبت وجود دارد و رشد شخصی فقط با سیالی رابطهی مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی