فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين سبک هاي فرزندپروري با سازگاري و خودادراکي در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين سبک هاي فرزندپروري با سازگاري و خودادراکي در دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين سبک هاي فرزندپروري با سازگاري و خودادراکي در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه پرداخته است. به این منظور 180 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های سبک های فرزندپروری، سازگاری و خودادراکی استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سبکهای فرزندپروری دیکتاتوری و دمکراتیک با سازگاری و خودادراکی دانش آموزان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .( P <0/05) نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از ان است سبک های فرزندپروری دیکتاتوری و دمکراتیک % 37 از واریانس سازگاری و % 27 از واریانس خودادراکی دانش آموزان را تبیین می کنند. اما سبک سهل گیر نتوانست پیش بینی کننده خود ادراکی باشد.

لینک کمکی