فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه باافسردگي و اضطراب در زنان شاغل منطقه 6و 13 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه باافسردگي و اضطراب در زنان شاغل منطقه 6و 13 شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر که مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود، با هدف پیشبینی به بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه با افسردگی واضطراب زنان شاغل شهر تهران پرداخت .جامعه ی پژوهش، زنان شاغل شهر تهران در سال 1395 بودند که از بین آنها نمونه ای 210 نفری با روش نمونه گیری در دسترس از 2 منطقه شرق و مرکز انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک، طرحواره های ناسازگار اولیه،استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروش رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده شد.نتایج نشان داد که افسردگی زنان شاغل بیشترین رابطه را با طرحواره های ناسازگارنقص وشرم داشته وازسویی اضطراب بیشترین رابطه راباطرحواره های ناسازگاراطاعت ،خودکنترلی ناکافی ونقص وشرم دارد.

لینک کمکی