فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين مهارت هاي مديران و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي شهرستان نجف آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه بين مهارت هاي مديران و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي شهرستان نجف آباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مهارتهای مدیران از نظر معلمان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی دوره دوم مدارس غیرانتفاعی شهرستان نجف آباد انجام شده است. جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق کلیه ی معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس غیرانتفاعی پسرانه شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 94-95 است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان از بین جامعه 18 نفری معلمان،18 نفر و از بین جامعه 440 نفری دانشآموزان، 280 نفر انتخاب شده اند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و ابزار مورداستفاده، پرسشنامه سنجش میزان مهارت های سه گانه مدیران ساخته ستاری و واعظی (1384) بوده است؛ پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 0/89 به دست آمد. برای اطمینان از روایی این پرسشنامه نیز چند نفر از صاحبنظران که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در شاخه های مختلف مدیریت بوده اند آن را مورد ارزشیابی قرار داده اند که همه ایشان روایی آن را خوب ارزیابی نمودند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنیداری وجود نداشته است. لذا پیشنهاد میشود که مدیران در بدو ورود به پست مدیریت از طریق کارگاه های آموزشی و کلاسهای ضمن خدمت با این مهارت ها آشنا شوند.

لینک کمکی