فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي اسنادي با سبک هاي کنارآمدن با استرس در بين زنان سرپرست خانوار شهر زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي اسنادي با سبک هاي کنارآمدن با استرس در بين زنان سرپرست خانوار شهر زنجان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه شناخت عوامل تاثیرگذار بر مقابله با استرس زنان سرپرست خانوار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک اسنادی با سبک کنارآمدن با استرس زنان سرپرست خانوار شهر زنجان در 3 ماه آخر سال 1394 انجام گرفته است. به این منظور از 1750 نفر زنان سرپرست خانوار تعداد 320 نفر به روش نمونه گیری طبقهای تصادفی بر اساس وضعیت همسران زنان سرپرست خانوار انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از سبک اسنادی (ASQ) و سبک کنار آمدن با استرس اندلر و پارکر استفاده شده است و پژوهش از نوع همبستگی می باشد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک اسنادی مثبت با بعد مساله مداری سبک کنار آمدن با استرس زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت و معناداری 0/01< p )وجود دارد. سبک اسناد مثبت با بعد هیجان مداری و اجتنابی سبک کنار آمدن با استرس زنان سرپرست خانوار رابطه منفی معناداری (p<0/01) وجود دارد. بین سبک اسناد منفی با بعد مساله مداری سبک کنارآمدن با استرس زنان سرپرست خانوار رابطه منفی معنا داری ( p<0/01 ) وجود دارد. همچنین بین سبک اسناد منفی با ابعاد هیجان مداری و اجتنابی سبک کنار آمدن با استرس زنان سرپرست خانوار رابطه منفی معناداری ( p<0/01) وجود دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت سبک اسنادی میتواند سبک کنار آمدن با استرس زنان سرپرست خانوار را پیش بینی کند

لینک کمکی