فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله با استرس با سازگاري زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله با استرس با سازگاري زناشويي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان خانه دار عضو دارالقرآن شهر قم بوده است.روش: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع مطالعات غیر آزمایشی یا توصیفی است که به روش همبستگی انجام شده است که بدین منظور 300 نفر از زنان خانه دار عضو دارو القرآن استان قم مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و بوسیله پرسشنامه سازگاری زناشویی 32 سوالی اسپاینر و (1976)، و پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هزن و شیور (1987)، و پرسشنامه سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن (1985)، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با سازگاری زناشویی رابطه ی مثبت و معنا دار دارد و سازگاری زناشویی را پیش بینی می کند همچنین سبک دو سو گرا با سازگاری زناشویی رابطه ی معنا دار و منفی دارد و دلبستگی اجتنابی با سازگاری زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد. راهبردهای مقابله با استرس با سازگاری زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی