فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي رهبري مديران (آمرانه استثماري، آمرانه خيرخواهانه، مشورتي، مشارکتي) با رضايت شغلي و تعهد سازماني دبيران مقطع متوسطه شهر زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي رهبري مديران (آمرانه استثماري، آمرانه خيرخواهانه، مشورتي، مشارکتي) با رضايت شغلي و تعهد سازماني دبيران مقطع متوسطه شهر زابل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به رابطه سبک های رهبری مدیران (آمرانه - استثماری، آمرانه- خیرخواهانه، مشورتی، مشارکتی) با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه شهر زابل، می پردازد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی محسوب می شود و با استفاده از روش تحقیق همبستگی انجام شد. برای انتخاب گروه نمونه که 133 نفر میباشند از روش نمونه گیری تصادفی با توجه به حجم جامعه استفاده شده است. طبق آمار ارایه شده در سال تحصیلی 94-93 جامعه آماری مورد نظر تعداد 201 دبیر را شامل میشود. ابزار گردآوری اطلاعات: پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) و پرسشنامه سبک رهبری لیکرت است. در این پژوهش برای پاسخ گویی به فرضیات از روش رگرسیون چند متغیره گام به گام، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی نشان داد که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه شهر زابل رابطه وجود دارد.

لینک کمکی