فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي کنار آمدن با استرس با سرمايه روانشناختي در بين زنان سرپرست خانوار شهر زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبک هاي کنار آمدن با استرس با سرمايه روانشناختي در بين زنان سرپرست خانوار شهر زنجان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه شناخت عوامل تاثیرگذار بر سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک کنارآمدن با استرس با سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار شهر زنجان در 3 ماه آخر سال 1394 انجام گرفته است. به این منظور از 1750 نفر زنان سرپرست خانوار تعداد 320 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر اساس وضعیت همسران پسخگویان انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی (PCQ)، سبک اسنادی (ASQ) و سبک کنار آمدن با استرس اندلر و پارکر استفاده شده است و پژوهش از نوع همبستگی میباشد. برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مقیاس مساله مداری سبک کنار آمدن با استرس با سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت و معنی دار، ( p<0/01) وجود دارد. و همچنین در مقیاس های هیجان مداری و اجتنابی سبک کنارآمدن با استرس با سرمایه روانشناختی همبستگی منفی معنی دار، (p<0/01) وجود دارد. در مجموع میتوان نتیجه گرفت سبک کنار آمدن با استرس میتواند سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار را پیش بینی کند.

لینک کمکی