فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبکهاي اسنادي با سرمايه روانشناختي در بين زنان سرپرست خانوار شهر زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سبکهاي اسنادي با سرمايه روانشناختي در بين زنان سرپرست خانوار شهر زنجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه شناخت عوامل تاثیرگذار بر سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک اسنادی با سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار شهر زنجان در 3 ماه آخر سال 1394 انجام گرفته است. به این منظور از 1750 نفر زنان سرپرست خانوار تعداد 320 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر اساس وضعیت همسران پاسخگویان انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی (PCQ)، سبک اسنادی (ASQ) استفاده شده است و پژوهش از نوع همبستگی م یباشد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک اسناد مثبت با سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت و معنادار (p<0/01) وجود دارد. همچنین بین سبک اسناد منفی با سرمایه روانشناختی رابطه منفی معنادار (p<0/05) وجود دارد. در مجموع میتوان نتیجه گرفت سبک اسنادی میتواند سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار را پیش بینی کند

لینک کمکی