فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سرمايه روانشناختي و مهارتهاي ارتباطي با کيفيت خدمات کارکنان بانک مسکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سرمايه روانشناختي و مهارتهاي ارتباطي با کيفيت خدمات کارکنان بانک مسکن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سرمایه روانشناختی با مهارت های ارتباطی و کیفیت خدمات کارکنان بانک مسکن بود. جهت انجام پژوهش 150 نفر از کارکنان بانک مسکن به روش تصادفی و 384 نفر از مشتریان بانک (با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود) به روش در دسترس، انتخاب شدند و به پرسشنامه های کیفیت خدمات و مهارت های ارتباطی بین فردی و سرمایه روانشناختی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های سرمایه روانشناختی و کیفیت خدمات رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .( p<0/05) و بین مهارت های ارتباطی و کیفیت خدمات نیز رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .( p<0/05) همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که مولفه های سرمایه روانشناختی به همراه مهارت های ارتباطی میتواند %29 از واریانس کیفیت خدمات را تبیین کنند.

لینک کمکی