فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه صفات تاريک شخصيت و پنج عامل شخصيت در دانشجويان دانشگاه آزاد کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه صفات تاريک شخصيت و پنج عامل شخصيت در دانشجويان دانشگاه آزاد کرمانشاه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه صفات تاريک شخصيت و پنج عامل شخصيت در دانشجويان دانشگاه آزاد کرمانشاه می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف کاربردی و از جهت شیوه اجرا از نوع همبستگی است. این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف کاربردی و از جهت شیوه اجرا از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به تعداد 30000 نفر در سال تحصیلی 95-94 میباشد و روش نمونه گیری در دسترس و 379 نفر نمونه طبق تعداد جامعه و با استفاده از جدول کرسجی و مورگان انتخاب شد. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس شخصیت تاریک توسط جانسون و وبستر (2010) و پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO) استفاده گردید. برای توصیف داده ها از فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراکمی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد بین صفت شخصیت ماکیاولیستی و تیپ شخصیت روان رنجوری، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد. بین صفت شخصیت پسیکوپاتی و تیپ شخصیت روان رنجوری، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد . بین صفت شخصیت خودشیفته و و تیپ شخصیت روان رنجوری، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد. بین صفت شخصیت خودشیفته و تیپ شخصیت وظیفه شناسی رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی