فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با افسردگي واضطراب زنان قرباني همسر آزاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با افسردگي واضطراب زنان قرباني همسر آزاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با افسردگي واضطراب زنان قرباني همسر آزاري انجام گردید . پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل 18 تا 50 ساله قربانی همسر آزاری بود که در سال 1393 به مراکز تحت پوشش بهزیستی تهران مراجعه کرده بودند . با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 85 نفر انتخاب شد . به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های همسر آزاری ، طرحواره های ناسازگار یانگ ( فرم کوتاه)و اضطراب بک و افسردگی بک استفاده گردید . جهت تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss، در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام استفاده گردید. یافته ها بیانگر رابطه معنادار و مثبت طرحواره های ناسازگار اولیه با افسردگی و اضطراب در قربانیان همسر آزاری بود. در بررسی و تحلیل رابطه طرحواره های ناسازگار جدایی / طرد وخودگردانی وعملکرد مختل با افسردگی و اضطراب در قربانیان همسرآزاری ، رابطه معنادار و مثبت وجود داشت .نتایج بیانگر آن بود که شناخت ها وطرحواره های ناکارآمد(افکار وشناختارهای معیوب) که در تعاملات وتجربیات با اعضای نزدیک شکل می یابند، نقش تبیین کننده ای در زمینه افسردگی و اضطراب زنان قربانی همسر آزاری، ایفا می کند.

لینک کمکی