فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه طرحواره هاي ناسازگاراوليه با ميانجي گري ابعاد هيجان خواهي در آمادگي به اعتياد دانشجويان دانشگاه آزاد واحد زنجان در سال تحصيلي . 94-95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه طرحواره هاي ناسازگاراوليه با ميانجي گري ابعاد هيجان خواهي در آمادگي به اعتياد دانشجويان دانشگاه آزاد واحد زنجان در سال تحصيلي . 94-95 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :36

چکیده مقاله:

سابقه و هدف : سوء مصرف مواد مخدر یکی از مشکلات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مهم در بسیاری از کشورهاست. تحقیقات نشان میدهد که اعتیاد به مواد مخدر چند وجهی یا چند عاملی است و عوامل مختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و ژنتیکی در این زمینه دخیل است .طرحواره های ناسازگار اولیه، هیجان خواهی از عوامل روانشناختی مهم در گرایش به اعتیاد به شمار می روند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاراولیه با میانجی گری ابعاد هیجان خواهی در آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان انجام گرفت.مواد و روشها : روش تحقیق این پژوهش ، همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال تحصیلی 94-95 بود که از میان آن ها تعداد 120 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه فرم کوتاه یانگ، هیجان خواهی زاکرمن وآمادگی به اعتیاد زرگر جواب دادند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 19 و لیزرل تحلیل شد.یافته ها : یافته ها نشان دادند تجربه طلبی و ملال پذیریاز ابعاد هیجان خواهی با آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ( P <0/05) طرحواره های بیگانگی اجتماعی ، کمال گرایی، ایثار و بازداری هیجانی با آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(0/ 37 . P <0/05 )درصد واریانس مربوط به آمادگی به اعتیاد از روی طرحواره های ناسازگار اولیه، هیجان خواهی پیش بینی و تبیین شد. رابطه غیر مستقیم طرحواره های ناسازگار با میانجی گری هیجان خواهی با آمادگی به اعتیاد برابر با 0/03 معنادار است.نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که طرحواره های ناسازگار اولیه با آمادگی به اعتیاد رابطه غیر مستقیم و معنا داری وجود دارد . ابعاد هیجان خواهی نقش میانجی در رابطه دارد

لینک کمکی