فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه عملکرد خانواده و باورهاي وسواسي دانشجويان ساکن شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه عملکرد خانواده و باورهاي وسواسي دانشجويان ساکن شهر رشت :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با باورهای وسواسی در دانشجویان شهر رشت انجام شده است. روشپژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان ساکن شهر رشت می باشد که به علتعدم دسترسی به جمعیت کل آنها براساس تعداد 260دانشجو به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برایجمع آوری داده ها از پرسشنامه عملکرد خانواده( FAD)و پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ-44استفاده گردید. دادههای حاصل با روش رگرسیون چند متغیره با نرم افزار Spssتجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین مولفه های عملکردخانواده و باورهای وسواسی رابطه مثبت معنادار وجود دارد که کنترل رفتار بالاترین سهم را در پیش بینی باورهایوسواسی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عملکرد خانواده نقش مهمی در در زندگی افراد ایفا می کند

لینک کمکی