فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه نگرش به ماهواره با انسجام خانوادگي در پرستاران شهرستان زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه نگرش به ماهواره با انسجام خانوادگي در پرستاران شهرستان زاهدان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه نگرش به ماهواره با انسجام خانوادگي در پرستاران شهرستان زاهدان،انجام شد. بدین منظور از بین پرستاران شهرستان زاهدان در سال 1395، با استفاده از فرمول کوکران 144 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه ی انسجام خانوادگی(FCS)، پرسشنامه نگرش سنج (رضایی،.1395 )استفاده از شبکه های ماهواره ای، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش رگرسیون خطی و گام به گام نشان داد ، بین نگرش به شبکه های ماهواره ای با انسجام خانواده رابطه مثبت و معنادار است ،همچنین نتیجه گرفته شد که میزان نگرش به شبکه های ماهواره ای قادر به پیشبینی تغییرات مربوط به انسجام خانوادگی میباشد . بدین ترتیب افراد دارای نگرش منفی نسبت به استفاده از شبکه های ماهواره ای از انسجام خانوادگی بالاتری برخوردارند .

لینک کمکی