فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه هويت ديني و ملي با افسردگي و کيفيت زندگي در دانش آموزان متوسطه اولS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه هويت ديني و ملي با افسردگي و کيفيت زندگي در دانش آموزان متوسطه اولS :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هویت ملی و دینی در دانش آموزان نقش مهمی در عملکرد آنان می تواند ایفا کند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هویت ملی و هویت دینی با افسردگی و کیفیت زندگی در دانش آموزان بود.مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و توصیفی میباشد. جامعه شامل کلیهی دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه اول شهرستان بوکان میباشد و نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای 525 نفر انتخاب گردید و دادهها با استفاده از پرسشنامه های هویت ملی و هویت دینی احدی،پرسشنامه کیفیت زندگی وافسردگی کودک ونوجوان(CADS)، ، جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آمارتوصیفی میانگین و انحراف استاندارد،و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده و به کمک spss17انجام شد.یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که هویت ملی با نمره کلی کیفیت زندگی (r=./55، p=0/001 )و سلامت روانی( r=./45، p=0/000)، سلامت جسمانی( r=./32، p=0/002 )کیفیت محیط زندگی،(r= ./64، p=0/000 )و با افسردگی رابطه منفی دارد( r= -0/45،p=0/02 )اما همبستگی هویت دینی با با افسردگی( r= -0/59،p=0/001 )رابطه منفی و معنادر و با نمره کلی کیفیت زندگی( r= ./65، p=0/001 )و خورده مقیاس های سلامت روانی( r= ./35، p=0/001)، سلامت جسمانی( r= ./33، p=0/01)، روابط اجتماعی( r= ./48، p=0/001)، دارای همبستگی مثبت بود و فقط با کیفیت محیط زندگی( r= ./24 ، p=0/09 )رابطه معنادار نداشت. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که هویت ملی و هویت دینی پیش بینی کننده های معتبری برای کیفیت زندگی و افسردگی در دانش آموزان بودند.نتیجه گیری: هویت ملی و دینی متغیرهای مهمی برای سلامت روان و بالا بردن کیفیت زندگی اند بنابراین لازم است صاحبان امر در آموزش و پرورش در برنامه ریزی درسی و تحصیلی آنها را مدنظر قرار دهند.

لینک کمکی