فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي اشتياق کارآفرينانه ويادگيري کارآفرينانه (مطالعه موردي :دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز لاهيجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي اشتياق کارآفرينانه ويادگيري کارآفرينانه (مطالعه موردي :دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز لاهيجان) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

علاقه و اشتیاق، بارها به عنوان عاملی کلیدی برای رسیدن به موفقیت شغلی ذکر شده است. در واقع، این همان چیزی است که در افراد برای شروع کسب و کار جدید، انگیزه ایجاد میکند؛ همچنین به افراد کمک میکند تا هنگامی که ادامه راه دشوار میشود، ثابت قدم بمانند. این آتش درون است که باعث میشود کارآفرینان رویاهایشان را دنبال کنند و ناممکن ها را ممکن سازند. در تحقیق حاضر باروش توصیفی تحلیلی تحلیلی از نوع همبستگی سعی به بررسی رابطه ی اشتیاق کار آفرینانه و یادگیری کارآفرینانه نموده ایم جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز لاهیجان می باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اقدام به انتخاب 120 نفر نموده ایم ، ابزارهای تحقیق حاضر پرسشنامه اشتیاق ویادگیری کارآفرینانه می باشد که بین جامعه آماری توزیع وداده های آن در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم ؛ ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که بین اشتیاق کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه رابطه ی مستقیم و همبستگی مثبتی وجوددارد

لینک کمکی