فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي جوسازماني کارآفرينانه وخودکارآمدي کارآفريني با يادگيري کارآفريني ( مطالعه موردي : هنرآموزان هنرستان کاردانش اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي جوسازماني کارآفرينانه وخودکارآمدي کارآفريني با يادگيري کارآفريني ( مطالعه موردي : هنرآموزان هنرستان کاردانش اصفهان) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

دراین تحقیق سعی می شود به بررسی رابطه ی جوسازمانی کارآفرینانه وخودکارآمدی کارآفرینی با یادگیری کارآفرینی پرداخته شود ، جامعه آماری تحقیق مورد نظر هنرآموزان کاردانش شهر اصفهان می باشد ، تعداد جامعه آماری مورد نظر 100 نفر می باشند که بااستفاده از روش نمونه یابی تصادفی اقدام به انتخاب 84 مورد به عنوان نمونه آماری نموده ایم.تحقیق حاضر با روش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد ، ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری یافته ها در این تحقیق شامل سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی بر اساس مدل هالپین و کرافت ، یادگیری کارآفرینانه ، سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه و قصد کارآفرینی (رحمانی، 1391 )می باشد ، ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که باتوجه به اینکه سطح معناداری بین یافته ها ی تحقیق از %05 کوچکتر می باشد بین متغییرهای تحقیق رابطه ای مثبت معناداری وجوددارد یعنی با افزایش جوسازمانی توانمند و خودکارآمدی بالا موجب افزایش یادگیری کارآفرینانه می باشدهمچنین می تواند حالت عکس این قضیه نیز رخ دهد یعنی با کاهش جوسازمانی مناسب و خودکارآمدی کارآفرینانه مناسب ، میزان یادگیری کارآفرینانه نیز کاهش می یابد.

لینک کمکی