فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي حمايت اجتماعي با خودکارآمدي والديني در مادران دانش آموزان کم توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي حمايت اجتماعي با خودکارآمدي والديني در مادران دانش آموزان کم توان ذهني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه ي حمايت اجتماعي با خودکارآمدي والديني در مادران دانش آموزان کم توان ذهني بود. بدین منظور در قالب طرح پژوهشی از نوع همبستگی، 80 نفر از مادران دانش آموزان کم توان ذهنی شهرستان خوی، به شیوه ی نمونه گیری تمام شماری انتخاب شدند. برای ارزیابی حمایت اجتماعی از پرسشنامه ی حمایت اجتماعی واکس (1986) استفاده گردید و برای ارزیابی میزان خودکارآمدی والدینی نیز از پرسشنامه ی خودکارآمدی والدینی دومکا و همکاران (1996) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی با خودکارآمدی والدینی رابطه دارد و همچنین، حمایت اجتماعی میتواند 0/35 خودکارآمدی والدینی را پیشبینی کند. این تحقیق بیانگر اهمیت حمایت اجتماعی در افزایش خودکارآمدی والدینی است.

لینک کمکی