فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه تصوير بدني و ترس از ارزيابي منفي از خود در سه گروه نمونه زنان چاق ، زنان داراي اضافه وزن و زنان با وزن عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه تصوير بدني و ترس از ارزيابي منفي از خود در سه گروه نمونه زنان چاق ، زنان داراي اضافه وزن و زنان با وزن عادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مقایسه تصویر بدنی و ارزیابی منفی از خود در سه گروه نمونه زنان چاق ، زنان دارای اضافه وزن و زنان با وزن عادی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه ای بود . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زنان چاق، یا دارای اضافه وزن است که در سال 1395 در منطقه ی 2 شهر تهران سکونت داشتند و همچنین زنان با وزن معمولی که با گروه اضافه وزن و چاق همتا شده بودند. روش نمونه گیری به شیوه در دسترس بود و تعداد نمونه 60 نفر ، 20 نفر اضافه وزن، 20 نفر چاق و 20 نفر دارای وزن بهنجار به شیوه ی داوطلبانه انتخاب شدند . ابزار پژوهش، پرسشنامه های نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون و همکاران (2005) و ترس از ارزیابی منفی بود . داده ها با روش تحلیل واریانس یک متغیره تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین گروه زنان چاق با دو گروه دیگر از لحاظ تصویر بدنی تفاوت کاملا معنادار وجود دارد . اما از لحاظ ارزیابی منفی تفاوت معناداری دیده نشد.

لینک کمکی